บริการ

การบริหารจัดการอาคารสถานที่และบุคลากร
(Facility Management)

• บริหารจัดการอาคาร พื้นที่ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้ใช้อาคารอย่างทั่วถึง
• บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน
• ดูแลจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนจัดทำงบประมาณ และควบคุมการใช้งบประมาณประจำปีให้กับผู้ว่าจ้าง
• ประสานงานระหว่างเจ้าของสถานที่ ผู้เช่า และผู้เกี่ยวข้อง