บริการ

บริการงานระบบประกอบอาคาร และงานทางด้านวิศวกรรม
(Engineering Management)

• ดูแลงานด้านระบบประกอบอาคาร และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
• วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
• จัดทำแผนประหยัดพลังงาน คำนึงถึงหลักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การบริการตรวจสอบสภาพห้องชุด
• จัดทำประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
• ทีมงานสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่งโมง ซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ
• จัดอบรม รับรองความรู้ความสามารถช่างประจำอาคาร