ร่วมงานกับเรา

GPM INTERNSHIP (นักศึกษาฝึกงาน)

Part-time

  • 9 พ.ค. 2562
  • 472 VIEW

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจรรยาบรรณในการทำงาน และความรักผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. หนังสือจากสถาบัน (เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงเทอมปัจจุบัน

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ hr@gpm.co.th หรือ 02-966-6559 ต่อ 5314, 5312