บริการ

บริหารจัดการอาคารชุด
(Property Management)

• ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก
• การบริหารจัดการงานด้านบัญชี จัดทำงบประมาณและทะเบียนทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
• ดูแลงานด้านระบบประกอบอาคาร วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
• บริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับอาคารชุด และระเบียบการพักอาศัย
• ให้คำแนะนำงานด้านประกันภัย
• กำกับดูแลการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาและคู่สัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและกฎระเบียบของอาคาร
• สื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ กับผู้พักอาศัย