บริการ

บริหารจัดการงานด้านบัญชี
(Accountancy Management)

• บริการจัดทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด
• วางระบบทางการเงิน กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงิน การควบคุมการใช้จ่ายทางการเงิน
• ควบคุม และดูแลการรับ-จ่ายเงิน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดทำรายงานสถานะการเงิน  และออกรายงานทางการเงิน
• วางแผนระบบตรวจสอบทางการเงิน
• ให้คำปรึกษาในการจัดหา-จัดจ้าง  ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายที่กำหนดไว้
• จัดทำรายการทรัพย์สิน และระบบการตรวจสอบทรัพย์สิน