บริการ

บริการจัดการผู้เช่า
(Tenancy Management)

• เป็นตัวแทนเจ้าของห้องชุด หรือนักลงทุนต่างชาติ/รูปแบบบริษัท ในการดูแลห้องชุด

• ดูแลทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องชุด

• จัดเก็บเงินค่าเช่า ทำรายงานทางบัญชี รายงานเจ้าของห้องชุด หรือนักลงทุน เป็นประจำทุกเดือน

• การจัดหาผู้รับเหมามาซ่อมแซม กรณีที่มีการหยุดชะงักของอุปกรณ์เครื่องจักร